Tips och råd

Bygglov, vad gäller för inglasat uterum?
Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. Det finns dock vissa undantag utanför detaljplanelagt område.

 

 

 

 

 

 

Inglasat uterum.
För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementsbyggnader, så kallade friggebodar. Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar så kan man göra det utan bygglov. Men i vissa fall kan det krävas bygglov för att få bygga en friggebod i en värdefull miljö. Det krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken om friggeboden ligger inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementsbyggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum. Du får även bygga mindre komplementbyggnader utan bygglov. Det innebär att om du vill bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, som är 15 kvm eller till och med större går det oftast bra utan bygglov. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet. Ofta har kommunen en policy för hur stor en liten tillbyggnad och ett fristående komplementsbyggnad får vara utan att man söker bygglov. Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av grannen, medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga eller inte.

 

Du behöver inte bygglov för friggebod.
En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73). En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun.

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt i

nte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.


 

 

 

 

 

Strandskydd.
Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

För mer information följ länken till Boverket: http://www.boverket.se/Bygga–forvalta/Bygglov-och-anmalan/Altaner/

Expodul Inredningar AB - Sörbyvägen 7 - 571 78 Forserum - Tel. 0380-377 130 - Fax 0380-205 40 - info@expodul.se